Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Jako Administrator danych na podstawie obowiązujących przepisów, tj. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”), spółka ALFAKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kłecku (KRS: 0000289866), – uznajemy znaczenie ochrony danych osobowych i traktujemy ją jako jeden z głównych celów swojej działalności.

Przed przekazaniem nam jakichkolwiek danych osobowych, zachęcamy Cię, jako użytkownika Serwisu, do uważnego zapoznania się z niniejszą Polityką prywatności, ponieważ zawiera ona ważne informacje dotyczące ochrony danych osobowych i środków bezpieczeństwa wdrożonych w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami.

Należy pamiętać, że niniejsza Polityka prywatności stanowi część warunków korzystania z Serwisu i dotyczy wyłącznie Serwisu, a nie innych stron internetowych, do których może prowadzić link - takie inne witryny mogą podlegać innym, właściwym dla nich zasadom ochrony prywatności i zasadom dotyczącym plików cookie.
Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane zgodnie z zasadami zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, minimalizacji danych, prawidłowości, integralności i poufności. Ponadto Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach, o których zostałeś poinformowany i nie dłużej niż będzie to konieczne dla tych celów. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem przewidzianych w nich wszelkich obowiązków dotyczących poufności.
 

1. ADMINISTRATOR DANYCH


Na podstawie obowiązujących przepisów jesteśmy Administratorem Danych dla niniejszego Serwisu. Wdrożyliśmy ogólnie przyjęte standardy technologii i bezpieczeństwa operacyjnego w celu ochrony danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnioną zmianą lub zniszczeniem. Powiadomimy Cię niezwłocznie w przypadku jakiegokolwiek naruszenia Twoich danych osobowych, które może narazić Cię na poważne ryzyko.
 

2. DANE OSOBISTE PODLEGAJĄCE PRZETWARZANIU


Termin "dane osobowe" oznacza informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W szczególności, dane osobowe gromadzone przez Serwis obejmują:

a. Dane nawigacyjne
Systemy IT i oprogramowanie zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Serwisu mogą, w trakcie swojej normalnej pracy, uzyskiwać pewne dane osobowe przesyłane automatycznie, gdy użytkownik korzysta z protokołów komunikacyjnych sieci Internet. Informacje te nie są gromadzone w celu przypisania ich do konkretnych zidentyfikowanych osób, aczkolwiek ze względu na swój charakter, mogłyby, poprzez opracowanie i powiązanie z danymi otrzymanymi przez podmioty trzecie, pozwolić na identyfikację użytkowników. Do tej kategorii danych zalicza się zwykle adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników, którzy łączą się ze stroną, adresy URL, godziny połączeń, sposoby składania zapytania na serwer, rozmiar pliku otrzymanego jako odpowiedź, kod numeryczny wskazujący stan odpowiedzi przesłanej przez serwer (powodzenie, błąd, itd.) oraz inne parametry związane z systemem operacyjnym i środowiskiem informatycznym użytkownika.
Dane te są służą wyłącznie pozyskaniu anonimowych informacji statystycznych związanych z użytkowaniem strony, w celu kontroli jej prawidłowego działania, zapewnienia różnych funkcjonalności wymaganych przez użytkownika, ze względów bezpieczeństwa, a także w celu ustalenia tożsamości osób odpowiedzialnych w przypadku ewentualnych cyberprzestępstw. Dane te są usuwane po 12 miesiącach.

b. Dane podawane dobrowolnie przez Ciebie
Przy korzystaniu z Serwisu, masz możliwość dobrowolnego podania swoich danych osobowych, takich jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, aby zarejestrować się w usłudze Newsletter, poprosić o wycenę produktów, zarejestrować się przy użyciu formularza "Rejestracja", skontaktować się z administratorem danych przy użyciu formularza "Skontaktuj się z nami", lub też w celu wysłania nam swojego CV. Dane te będą przez nas przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeżeli przekazujesz nam dane osobowe osób trzecich, oświadczasz, że jesteś do tego upoważniony i że będziesz postępować zgodnie ze wszystkimi obowiązkami Administratora danych na podstawie obowiązujących przepisów, a także, że niniejszym w pełni zwalniasz nas z odpowiedzialności i zabezpieczasz nas przed wszelkimi sporami, roszczeniami, wnioskami o odszkodowanie za szkody spowodowane przetwarzaniem, itp., możliwymi ze strony osób trzecich, których dane osobowe przetwarzane są przez Ciebie w taki sposób.
 
c. Pliki cookie i podobne technologie
Zbieramy dane osobowe za pomocą plików cookie. Więcej informacji na temat wykorzystywania przez nas plików cookie i podobnych technologii można znaleźć w osobnym dokumencie dotyczącym polityki cookies, do którego odnośnik znajduje się w stopce tego serwisu.
 

3. CELE, PODSTAWA PRAWNA ORAZ OBOWIĄZKOWY LUB OPCJONALNY CHARAKTER PRZETWARZANIA

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w następujących celach:
a) w celu realizacji umowy, której jesteś stroną lub w celu podjęcia, na Twoje żądanie, wstępnych działań w związku z taką umową;
b) w celu umożliwienia Ci, za Twoją zgodą, zapisania się na nasz Newsletter;
c) w celu prowadzenia badań/analiz statystycznych w oparciu o zbiorcze lub anonimowe dane, a zatem bez możliwości identyfikacji użytkownika, służących ocenie działania Serwisu, pomiarom ruchu sieciowego dla Serwisu oraz ocenie jego funkcjonalności i zainteresowania Serwisem;
d) w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych;
e) w celu realizacji lub obrony naszych praw;
f) w celu otrzymywania od Ciebie, za Twoją zgodą, aplikacji o pracę, przesyłanych z Twojej własnej inicjatywy.
Podanie danych osobowych dla celów wymienionych powyżej jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych może uniemożliwić spełnienie zgłaszanych przez Ciebie próśb lub wywiązanie się przez nas z naszych obowiązków prawnych.
 

4. ODBIORCY DANYCH

Twoje dane osobowe mogą być przez nas udostępniane, zgodnie z celami określonymi w punkcie 3, następującym podmiotom:
a. podmiotom zobowiązanym do zapewnienia świadczenia usług oferowanych przez Serwis - na przykład zobowiązanym do rozsyłania e-maili i analizowania funkcjonowania Serwisu – takie podmioty zazwyczaj pełnią dla nas funkcję Podmiotów Przetwarzających;
b. osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy; (np. nasi pracownicy i kontrahenci); (podmioty wymienione w punktach a. i b. są określane łącznie jako „odbiorcy danych”);
c. organom sądowym w ramach pełnienia ich funkcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 

5. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Nie przewidujemy przekazywania Twoich danych osobowych odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 
 
 
6. PRZECHOWYWANIE DANYCH

Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów określonych w punkcie 3. Przykładowo, Twoje dane osobowe dotyczące usługi Newsletter będziemy przetwarzać dopóki nie zdecydujesz się anulować subskrypcji usługi. Bez uszczerbku dla warunków określonych powyżej, Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez czas dozwolony w obowiązujących przepisach, w celu ochrony naszych praw i interesów. Więcej informacji dotyczących okresu przechowywania danych osobowych oraz kryteriów stosowanych do ustalania takiego okresu możesz uzyskać po skontaktowaniu się z Administratorem danych.

 
7. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W ramach obowiązujących przepisów masz prawo w dowolnym momencie zażądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, a także sprostowania i/lub usunięcia swoich danych osobowych. Możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu, zażądać ograniczenia przetwarzania lub przesłania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie.

Żądania należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: marta.odzimek@alfako.pl
Zgodnie z Obowiązującymi przepisami, masz prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego, jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe były lub są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 

8. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 roku. Zastrzegamy sobie prawo do jej okresowej zmiany lub aktualizacji. Wszelkie takie zmiany będą wiążące natychmiast po ich opublikowaniu w Serwisie: zachęcamy zatem do regularnego sprawdzania tej części Serwisu, aby być na bieżąco z wprowadzanymi zmianami